- مدیران ایالات متحده ظلمهای زیادی را در 65 سال گذشته به کشورمان روا داشته اند.

  - در سالهای گذشته، مدیران ایالات متحده دارای خویی استکباری و برتری طلبانه  نه تنها در مورد کشورما بلکه در مورد بسیاری از کشورهای دیگر جهان بوده اند.

  - مدیران ایالات متحده ناقض و پشت پا زننده  به قراردادهای بین المللی بوده اند که با کشور ما و برخی کشورهای دیگر جهان داشته اند. 

  - مدیران ایالات متحده خواهان تسلط بر جهان ما، ایجاد پایگاه در تمامی کشورها و اطاعت محض همه دولتهای جهان از دستورات فرامرزی دولت ایالات متحده می باشند.

   گزاره هایی که در بالا آمد گزاره هایی است که در مورد آن چون و چرا نمی توان کرد. برای هر کدام از گزاره های فوق می توانیم نمونه هایی را ذکر نماییم. 

   حال اگر ما به عنوان سمبل کشوری بیاییم همین کارها، یا برخی از کارهایی که ایالات متحده در مورد کشورمان روا داشته است را در مورد ایالات متحده یا مدیران ایالات متحده روا بداریم و روا بدانیم در چنین حالتی این دیگر ما نیستیم که در مورد ایالات متحده نظری می دهد. این آمریکای درون ما است که از زبان ما در مورد ایالات متحده و مدیرانش نظر می دهد. چنین نظراتی نشاندهنده آن است که ما تافته جدابافته ای از دیگر مردم جهان از جمله مردم و مدیران ایالات متحده نیستیم. اگر مجالی بیابیم و قدرتی داشته باشیم همان کارهایی را انجام می دهیم که مدیران ایالات متحده با کشورهای دیگر دنیا از جمله با کشور ما انجام داده اند. 

  ویروسی جدید گریبانگیر تمامی بشریت شده است. رئیس جمهور ایالات متحده با کمال بی تقوایی آنرا ویروس چینی می نامد. یک مقام دست چندم چینی جواب های او را  با هوی می دهد و ایالات متحده را متهم به پدید آمدن و گسترش دادن آن ویروس در کشور چین می نماید. حال ما به عنوان سمبل کشورمان بیاییم حرفهای سخیف کودکانه ای که بین ایالات متحده و چین مبادله شده است را به عنوان موضع رسمی کشورمان، هر چند با کمی احتیاط، در پشت تریبونی که همه نگاههای جهانیان به آن می باشد را تکرار کنیم این دیگر دشمنی با ایالات متحده و کارهای زشتی که ایالات متحده در گذشته انجام داده است نیست. این کار ما محبت در حق مدیران ایالات متحده و مرهم گذاشتن بر جنایاتی است که مدیران ایالات متحده در مورد کشور ما و برخی کشورهای دیگر دنیا انجام داده اند می باشد. چه محبتی بالاتر از اینکه مدیریت سیاسی ایالات متحده را در موضع مظلومیت قرار دهیم و اتهامی را به مدیریت سیاسی ایالات متحده نسبت دهیم که نمی توانیم کوچکترین سندی را بر درستی این اتهام به جهانیان نشان بدهیم؟

 نوک کوه یخ ویروس کرونا در ایالات متحده در حال دیده شدن است. تا چند روز دیگر این ویروس گریبانگیر ایالات متحده خواهد شد و آمریکاییهای بسیاری را خواهد کشت. یادمان باشد در چنین زمانی است که ما این اتهام بزرگ را به مدیران ایالات متحده نسبت می دهیم و بالاترین محبت را به آنها و بیشترین خودزنی را در مورد خود و کشورمان انجام می دهیم. بالاترین ظلم به کشورمان اتلاف منابع از جمله اتلاف منابعی است که به وزارت امور خارجه کشورمان می دهیم تا صدای کشورمان در بیرون از کشورمان باشد. منابع کشورمان را اتلاف نکنیم. بگذاریم وزارت امور خارجه  تنها صدا و سخنگوی رسمی کشور در خارج از کشورمان باشد.

  • نویسنده : محمد سعید صالحی فیروزآبادی
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا