محمدحسین صداقت جام یزد

براستی شهرداری یزد با کدام حق قانونی میلیونها تومان پولی راکه با چشمهای خونبار و کینه اندوزی تحت عنوان جرایم تخلفات ساخت وسازازمردم مستاصل دیاردارالعباده اخذ میکند بابت یک جشنواره ای که برگزارنشد پرداخت مینماید
جشنواره ای که به بهانه ایجاد نشاط وشادمانی قراربودتحت عنوان جشنواره عروسکی دریزد برگزارگردد و ازشانس بد پیشنهاد دهندگان پدیده ویروس منحوس کرونا تاج خود را که قراربود بخاطراین افتخارآفرینی بر سر برنامه ریزان فرهنگی دارالحکومه بگذارد محکم چسبید و با پیک دوم بهانه شاد نمودن شبهای خوش کودکانی که پارتیهای خانوادگیشان میتواند کفاف هزینه تحصیل صدها هم سن وسال انها فراهم نماید گرفت.
حال جای سوال اینجاست که این منتخبان مردم با چه هدفی وامیدی همه نیازهای دیارغمزده ای همچون یزد  را در تشکیل همایشها وسمپوزیویم وجشنواره هایی خلاصه مینمایند که بجرات میتوان ادعا نمود اکثریت بالاتفاق شهروندان حتی فرصت ندارند چند لحظه به انها فکرکنند چون درمان درد خودشان را درایجاد برنامه های سرگرمی ویژه اقلیتی ازجامعه با درآمدهای نجومی نمیدانند ونمی بینند.

  • نویسنده : محمدحسین صداقت جام یزد
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا