یزدفردا:پدیده ای در اسکاگن، شمالی ترین نقطه دانمارک. در اینجا دریای بالتیک و شمال با هم تلاقی می کنند اما به علت تفاوت در چگالی، تداخل نمی کنند


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا