یزدفردا :یک روحانی در پاکستان به اتهام تحریک به خشونت تحت محاکمه قرار می گیرد.


این محاکمه پس از آن صورت می‌گیرد که یک پسر ۱۵ ساله پس از شرکت در جلسه موعظه این روحانی، دست خود را از مچ قطع کرد.