یزدفردا: زمانی که طبق مصوبات کمیته کرونا در استان مغازه ها ۸شب باید مغازه هاشون را تعطیل و در صورت عدم رعایت برخورد می شود ساعت نه ربع کم" پنج شنبه بازار " جنب دانشکده دندان پزشکی فعال و قبراق باز است. گزارش؛ رضا تقی نژاد خبرنگار یزدفردا

عکس از: رضا تقی نژاد


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا