یزدفردا:محسن اختیاری :حمايت گسترده و همه جانبه غرب و بويژه دولت آمريكا از گروههاي تروريستي و تكفيري مانند داعش حقيقت غير قابل انكاريست كه اگر چه در پشت ماسكهاي تبليغاتي و در وراي شعارهاي عوامفريبانه اي همچون حقوق بشر ، دموكراسي وصلح طلبي نهفته است و ليكن شواهد و قراين موجود بوضوح اين واقعيت بزرگ را آشكار مي سازد .

آنچه مسلم است اينستكه دولتهاي غربي در منطقه ثروتمند خاورميانه اهداف و منافعي را دنبال مي نمايند كه شايد در هيچ نقطه ديگري از جهان تا اين اندازه حائز اهميت نباشد . اگرچه گستره اين اهداف مي تواند بسيار وسيع باشد و حتي ابعاد اعتقادي و ايدئولوژيك را نيز شامل شود ، وليكن از بارزترين اين اهداف مي توان به فروش تجهيزات و اسلحه گران و تامين انرژي و نفت ارزان ياد كرد كه در كنار آن حمايت همه جانبه از رژيم صهيونيستي جنبه ديگري از اين اهداف است . همانگونه كه مي دانيم منطقه خاورميانه و علي الخصوص حوزه خليج فارس يكي از بزرگترين ذخاير ثروتهاي طبيعي و بويژه نفت و گاز را در خود جاي داده  و از طرفي نياز روز افزون كشورهاي صنعتي بخصوص دول غربي ، اين منطقه از جهان را به شدت مورد توجه و عرصه جنجال آفريني قرار داده است . از سوي ديگر پولهاي باد آورده حاصل از فروش نفت همراه با تبليغات گسترده رسانه هاي غربي در خصوص خطرناك جلوه دادن برخي كشورهاي منطقه همچون جمهوري اسلامي ، دولتهاي منطقه اي بخصوص اعراب را به يكي از بزرگترين بازارها و خريداران سلاح و تجهيزات توليدي كارخانه هاي غربي مبدل نموده است .

با اين مقدمه كوتاه كاملا آشكار است كه اگرچه قدرتهاي بزرگ و بويژه آمريكا مدام شعارهاي صلح طلبي و دموكراسي خواهي را در بوقهاي تبليغاتي خود فرياد مي زنند ولي در واقعيت امر نه تنها هيچگاه به دنبال ثبات و امنيت در منطقه نبوده اند بلكه با حمايت همه جانبه و مخصوصا حمايتهاي مالي و تسليحاتي از گروههاي تروريستي و جنگ افروز همچون داعش ، تمام تلاش خود را بكار مي گيرند تا شعله هاي جنگ و درگيري را همواره روشن نگه دارند و در راستاي نيل به اين اهداف از هرگونه توطئه و سياستي همچون فرقه سازي و تفرقه افكني ميان فرقه هاي مختلف مذهبي و بويژه مسلمانان كوتاهي نكرده اند .

اما واقعيت امر در مورد اينگونه گروههاي تروريستي همچون داعش اينستكه اگر چه بعضا حتي شعارهاي بنيادگرايي و اصولگرايانه مذهبي سر مي دهند و با پرچمهاي حاوي شعارهاي با مضامين اصول اسلامي به اقدامات خود مبادرت مي ورزند وليكن در عمل هيچگونه مسلك و اعتقاد مشخصي نداشته و به هيچ اصول الهي و حتي انساني هم پايبند نيستند . اعضاي اين فرقه ها كه معمولا از هر مليتي ممكن است باشند عمدتا افرادي هستند كه يا آگاهي اندكي دارند و يا در راستاي اهداف سركردگان خود شستشوي مغزي شده اند هرچند سران اين گروهها نيز كه بعضا تربيت يافته و آموزش ديده غرب يا رژيم صهيونيستي هستند خود نيز دانسته يا ندانسته ابزاري هستند در راستاي تامين منافع قدرتهاي بزرگ بطوريكه هرگاه تاريخ مصرفشان به پايان برسد و كارايي لازم را نداشته باشند به طرفه العيني به عناصري سوخته و ناكارآمد تبديل شده يا حتي از صحنه هستي برداشته مي شوند .

اما بعد مهم ديگر قضيه كه شايد دولتهاي غربي در معادلات خود كمتر به آن توجه كرده باشند تغيير رويكرد اين گروههاي تروريستي در صورت بروز هر گونه اقدام برخلاف ميل آنها مي باشد ، چرا كه همانگونه كه ذكر شد اصولا اين فرقه ها هيچگونه پايبندي به اصول و مباني ثابت و مشخصي ندارند و چه بسا هرگاه در مواضعي رفتار و عملكرد غربيها را مطابق ميل خود نبينند دقيقا همان رويكردهاي تروريستي را برعليه آنها بكار خواهند گرفت كه عمليات تروريستي اخير در فرانسه يعني مهد تمدن غرب و اروپا به وضوح بيانگر اين حقيقت است . در مثل معروفي هست كه چاقو هيچگاه دسته خود را نمي برد اما اينبار گويي قضيه كاملا متفاوت است و حمايت از چنين تروريستهاي خشني همچون تربيت سگهاي هاريست كه ممكن است شخصي براي تامين امنيت و حفظ منافع خود به آن اقدام كند غافل از اينكه هر لحظه اين امكان وجود دارد آن سگ هار خود اورا مورد تهديد و آسيب قرار دهد .

شايد قدرتهاي غربي هيچگاه در معادلات خود چنين رويكردها و اقداماتي را پيش بيني نمي كردند كه روزي ممكن است همين تروريستهاي دست پرورده خودشان دامن خودشان را هم بگيرند و از اين جهت چنين رخدادهايي كاملا معادلات غرب را به نامعادلاتي با چندين مجهول مبدل مي سازد كه آينده آن هم به هيچوجه قابل پيش بيني نخواهد بود .

اما عمليات تروريستي اخير در قلب اروپا بيانگر نكات و هشدارهاي قابل توجه بسياري بود از جمله اينكه هيچ كدام از كشورهاي غربي اكنون از چنين حوادثي مصون نيستند و از جهتي با فناوريها و تكنولوژيهاي پيشرفته و مدرني كه در اختيار تروريستها قرار داده اند حتي ممكن است قويترين سيستمهاي امنيتي و اطلاعاتي نيز كارآمدي خود را ازدست بدهند چنانكه در حوادث اخير يك گروه بزرگ چندين نفره  چندين عمليات را در نقاط مختلفي بصورت همزمان برنامه ريزي و اجرا مي نمايد بدون اينكه كمترين اطلاعات و اثري از خود برجاي بگذارد . و اگرچه پرداختن به جوانب مختلف اين رخداد از حوصله اين مطلب مختصر خارج است اما واقعيت بزرگي كه قدرتهاي جهاني و دولتهاي غربي بايد مورد نظر قرار دهند اينستكه با رشد تكنولوژيها و فن آوري و دانش بشري و مبدل شدن جهان به دهكده جهاني كوچكي كه همه واقعيت آنرا پذيرفته اند ، ديگر پرداختن به سياستهاي كهنه و استعماري قديم همچون فرقه سازي و جنگ افروزي براي دستيابي به اهداف گوناگوني كه در اتاقهاي فكر خود طرح مي نمايند ، روز به روز كارايي و كارآمدي خود را از دست داده و حتي ممكن است روزي گريبان خودشان را بگيرد و برايشان دردسر ساز شود ؛ از اينرو همانگونه كه دولتمردان و انديشمندان ما نظريه هاي بزرگي همچون گفتگوي تمدنها در برابر جنگ تمدنها را در محضر ديدگاه جهانيان قرار داده اند ، آنها نيز براي تامين منافع خويش بايد به دنبال رويكردها و روشهاي صلح طلبانه جديدي برمبناي تعامل و گفتگو همراه با احترام به ملتها و حقوق ملتها باشند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا