معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد تأكيد كرد :پرهيز از موازي كاری در حوزه فرهنگ

جلسه اتاق فكر پروژه طراحي نظام جامع فرهنگي شهرستان يزد با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد

  پرینت