یزدفردا"اداره كل نظارت وارزيابي اخبار وبرنامه هاي سياسي سازمان از گزارش " فرزند ،شيريني زندگي" توليد معاونت خبريزد تقديركرد.

به بهانه پيشتاز بودن يزدي ها در فرزند آوري از ابتداي سال تا كنون ، از گزارش " فرزند ،شيريني زندگي" به دليل انتخاب سوژه مناسب درباره فرزندآوري وافزايش جمعيت قدرداني شد.

گزارش " فرزند ،شيريني زندگي" به گزارشگري و تهيه كنندگي کاظم دهقان اشکذری در بخش خبري 22:45سيماي شبكه تابان مورخ 29/10 /94 تهيه وپخش شد .


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا