یزدفردا "ساعتی پیش باران رحمت الهی در یزد شروع به باریدن کرد.

به گزارش یزدفردا "بارش باران در یزد بیش از همه چیز مردم و روستاییان این منطقه کویری  را شاد می کند و با شروع باران نماز شکر توسط یزدی به جا آورده شد .

با توجه به خسکشالی های پیاپی یزد با مشکل بی آبی روبرو شده و تمام هم وغم مردم استان نبود آب و بی آبی است و بیاری از روستاای این استان خالی از سکنه و مردم کشاورز یا هجرت کرده و یا آماده هجرت هستند .

 

 

 

 

 

 

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا