كشاورزان منطقه  بها دران با همكاري تشكل آب بران اين منطقه،  تمامي چاه هاي كشاورزي  خودرا خاموش نموده وبا اين اقدام خود حدود يك ميليون مترمكعب آب  به نفع سفره هاي آب زيرزميني منطقه صرفه جوئي مي نمايند.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا