با خبرشدیم بچه های یتیمی که در موسسه خیریه ای (شبه خانواده) در یزد نگهداری می شوند مورد ضرب و شتم و آزار قرار می گیرند.

طبق آموزه های دینی دفاع از ستم دیدگان و مظلومان و یاری رساندن به آنان بعنوان یک وظیفه شرعی قلمداد شده است.