با خبرشدیم بچه های یتیمی که در موسسه خیریه ای (شبه خانواده) در یزد نگهداری می شوند مورد ضرب و شتم و آزار قرار می گیرند.

طبق آموزه های دینی دفاع از ستم دیدگان و مظلومان و یاری رساندن به آنان بعنوان یک وظیفه شرعی قلمداد شده است.
یکی از مربیان برای تنبیه بچه ها از فلفل سیاه استفاده می کرده ، به گونه ای که دست آنها را هم نگه می داشته که نتوانند دهانشان را بشویند. بچه ها برخی مواقع می گفتند فلفل اثر نکرده که آن مربی برای اثرگذاری از فلفل قرمز استفاده می کرده و در دهان این بچه های یتیم می ریخته است.
سیلی زدن به صورت بچه ها؛ پرتاب کفش، گرفتن دست بچه ها در حد سیاه شدن صورتشان از دیگر مواردی ذکر شده  که آن مربی انجام داده است.
 لازم به ذکر اس مربیان دیگر وقتی این وضعیت را می بینند اعتراض می کنند که مسئول موسسه به جای تنبیه مربی خاطی؛ آنها را که چند سالی است در موسسه فعالیت می کردند اخراج می کند ولی گویا آقای دکتری که صاحب این مرکز است می خواهد با پول و پارتی قضیه را وارونه جلوه دهد و اینجاست که باید سازمان بهزیستی به خود آید و ببیند منفعت طلب کیست؟

 

حال اداره بهزیستی استان یزد اقدام به انتشار تکذیبه ای کرده است.
این در حالی است که مربیان موسسه خیریه مذکور در نامه ای که به ثبت اداره بهزیستی استان رسیده است؛ این مشکل را به این اداره گفته بودند.
سوال این است که اداره بهزیستی که منتقدان به ضرب و شتم کودکان را منفعت طلب خوانده است؛ چه منفعتی در طرفداری از کودکان یتیم برای آنها متصور شده است؟
اداره بهزیستی که می گوید رسانه ها اعتبار خبر را بررسی کنند و بعد منتشر کنند؛ آیا خود بررسی کرده و بعد تکذیبیه صادر کرده است؟

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا