شعر : محمد پويافر - یزد

مردی برفت خادم خوشنام از میان                   فرزانه آن طبیب یزد جناب مجیبیان
هرگز نمیرد او که بشد خادمی بزرگ                نام نکوی او همه جا گشت بر زبان
او نیز ساخت مرکز درمان به شهر یزد              بودش به مردمان رفیق  و به بیمار مهربان
پویا بگفت اندکی از وصف آن بزرگ               یادش عزیز و روح و روان باد شادمان

٩٦/٠٥/١١
یزد - محمد پویافر  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا