مسجدتبریزیان                         شماره ثبت ملی  :    2572

 

 

 

 

موقعیت مكانی :