مسجد ملازينل                   شماره ثبت ملّي  :    6555

 

 

 

 

موقعيت مكاني :

مسجد ملّا زينل درمحلة فهادان ، كوچۀ كتابخانه (‌كوچۀ سازمان ميراث فرهنگي ) واقع است .

باني

 

درمتون قديمي يزد نام باني بنا مشخص نشده است، امّا به نظر مي رسد طبق اظهارات مطّلعين محلي شخص خيري به نام ملازينل باشد.

       

 

 منابع تاريخي

 

درهيچ يك از متون تاريخي يزد نامي از مسجد مذكور نيامده است .

 

 

مشخصات

 

مسجد به فاصله يازده پله پايين تر از سطح كوچه قرار دارد . درب ورودي چوبي داراي گره چيني (‌منبّت كاري ) مختصرو سردرمسجد طاق جناقي دارد .كف مسجد وراهرو با موزائيك وپشت بام ونماي خارجي مسجد با كا