مديريت سايت يزدفردا
 
با اهداء سلام
 
   ساعت30/21 شب جمعه مورخ21/5/84 موقعي كه در دفتر كارم در شورا مشغول كار بودم بنا به اطلاع و دعوت آقاي دهقاني خبرنگار محترم روزنامه بشارت نو ازطرف ارباب محترم جرايد جهت بازديد از نمايشگاه مطبوعات يزد به محل نمايشگاه در پارك هفتم تير رفتم . در همان ابتداي نمايشگاه مورد استقبال گرم عزيزان قرار گرفتم و دعوتم كردند تا درجمع عزيزان باشيم باتوجه به مطالبي كه در سايت يزد نيوز منتشر شده لازم مي دانم مطالبي را بشرح زير اعلام دارم:
1- صحبت از رشوه خواري نبود از پرونده آقاي گلاب سؤال شد از قول خبرگزاريها عرض كردم نه از قول هيچ كس ديگر كه مبلغ اتهام ايشان حدود هشتاد ميليون تومان عنوان مي شود.
2- عنوان شد دراين ارتباط شورا چه اقدامي كرده عرض كردم از دادستاني محترم تقاضا شده در صورتيكه صلاح بدانند مورد اتهام را امر به اعلام فرمايند.
3- درمورد سوابق اينجانب قبل از انقلاب سخني به ميان آمد عرض كردم هركس مدركي دال بر سوء سابقه از من دارد پسر پدرش نيست اگر اعلام نكند.
4- مطرح شد دو آپارتمان در بلوار جمهوري خريده ام عرض كردم من بعد از سي و چهارسال خدمت كه انشاءا... مورد قبول الهي باشد هنوز درخانه قديمي پدرخانمم زندگي مي كنم غيرمطالبي كه عرض كردم مطالب مندرج در سايت از قول خبرنگار يزد نيوز راتهمت تلقي و تكذيب مي كنم من نه ايشان را ديدم و نه اگر ببينم مي شناسم نه با ايشان قرار قبلي داشتم و نه مصاحبه اي انجام داده ام.
     فرصت را غنيمت شمرده از دعوت و استقبال ارباب جرايد صميمانه تشكر مي كنم. اميدوارم حريم حرمت افراد بيش از اين رعايت شود و رضايت خالق را هميشه مقدم بر رضايت مخلوق بدانيم.
خواهشمند است مراتب فوق را به هر طريق ممكن در پاسخ مندرجات اعلام شده در اختيار اين سايت و مطبوعات محلي قرار دهند.
اسكندر اصلاني
 
 
 
 
 
 
 
اخبار مرتبط
   
 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا