حسین جلالی سردبیر یزد فردا

به نام خدا
یکشنبه روز آری گفتن به یزد ویزدی بودن است .
روزی فرمانده با حالت توبیخ به سرباز گفت :چرا زمانی که دستور دادم ،توپ را شلیک نکردی ؟
سرباز گفت : قربان به هزارو یک دلیل
فرمانده گفت :هر هزار و یک دلیل را بگو تا بدانم
سرباز گفت : دلیل اول اینکه باروت نداشتیم !!
فرمانده بلا فاصله گفت:کفایت می کند نمی خواهد بقیه را بگویی .
امروزنگارنده می خواهد به هزار و یک دلیل بگوید یکشنبه باید استقبال از رییس جمهور ایران اسلامی در یزد بی نظیر باشد .
دلیل اول اینکه یزدیها شهره به میهمان نوازی هستند و این میهمان نوازی باید به یک برند غیر قابل رقابت تبدیل شود .
یکشنبه روز انتقاد نیست روز استقبال است روزی که باید آنچنان هیئت دولت را مسحور کند که تا ماهها بر این باور باشند که هرچه برای یزد و یزدی قدم برداریم ارزش دارد چرا که مردمی به این قدر شناسی وجود ندارد مردمی که فرصتها ی خفته در وحدتها را می شناسند،منافع ملی و استانی خودرا فدای دعواهای سیاسی نمی کنند .
آری ما میهمان نوازیم .
آری ما در حفظ برند میهمان نوازی خودمان مشارکت می کنیم .
و می دانیم رییس جمهور کریم است و با کریمان کارها دشوار نیست .
مصوبات سفر و اتفاقات بعد از آن شیرینی این میهمان نوازی را قطعا دوچندان خواهد کرد .
پس بادرک این موضوع که یکشنبه روز آری گفتن به یزد ویزدی بودن است .
بایک یاعلی به استقبال دکتر حسن روحانی رییس جمهور ایران اسلامی می رویم .

https://t.me/yazdfarda

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا