کارگردان فیلم «خواب‌های خط‌خطی» گفت: بازی گرفتن از کودکان در ه