مردم نیکوکار استان یزد با پرداخت هشت میلیارد و 473 میلی