کارگروه کارشناسان و مسئولین دفاتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات منطقه یک  بهزیستی کشور با حضور 6 استان در یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان یزد، این کارگروه که با هدف بررسی نقاط قوت و ضعف و شناخت چالش های بهزیستی در ارائه خدمات و ارزیابی عملکرد این دستگاه برگزار شده بود، نمایندگان استان های گلستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان و کارشناسان دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات بهزیستی کشور حضور داشتند.

مدیرکل بهزیستی استان یزد نیز طی سخنانی با اشاره به گستره فعالیتهای بهزیستی در سطح جامعه و حجم بالای کار در این سازمان گفت: از بهزیستی با 52 وظیفه 120 فرایند کاری نمی توان انتظار تعریف 20 شاخص کاری و ارائه عملکرد داشت.

محمدحسین رحیمی نسب با بیان اینکه ساماندهی یک خانواده در جامعه را نمی توان با هیچ شاخصی سنجید اظهار داشت: در بهزیستی تنها در بخش اورژانس اجتماعی برای ساماندهی یک فرد 20 شاخص تعریف شده است تا بتواند خدمات مددکار را نشان دهد.

وی با اشاره به بالا بودن حجم کار در بهزیستی گفت: برخی از شاخص های تعریف شده از طرف دستگاههای نظارتی، برای بهزیستی معنادار نیست چراکه بهزیستی نمی تواند شاخص عددی در خصوص برخی از فعالیت هایش ارائه دهد.

مدیرکل بهزیستی استان یزد با اشاره به تعریف شاخص دورکاری کارکنان گفت: با توجه به ضرورت ارتباط مستقیم مشاور و مددکار با مددجو این شاخص متناسب با شرایط کاری کارکنان بهزیستی نیست.

محمدحسین رحیمی نسب هدایت، حمایت و نظارت را سه شاخص کار در بهزیستی دانست و اظهار داشت: برنامه های مدون و محاسبه شده در مجموعه تحت نظارت بهزیستی باید وجود داشته باشد.