يزدفردا

 

 قدم رهبر معظم بروی چشمان مردم ابرکوه

ابرقو را به فصل دی نوید نو بهار امد                     شب هجران سرامد مژده دیدار یار امد

علی را هر که می خواهد ببیند گو بیا اینجا        که اینجا شاه مردان را یکی ایینه دار امد

سروش جعفری

يزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا