یزدفردا :متصرف اراضی ملی در منطقه حفاظت شده کوه بافق خود اقدام به تخریب بنای خود و رفع تصرف کرد.

به گزارش یزدفردا :رییس اداره محیط زیست بافق از تخریب ساختمان غیر مجاز در اراضی ملی در منطقه حفاظت شده کوه بافق خبر داد.

 سید جلال موسوی در این باره گفت: ساختمانی که به صورت غیر مجاز و در اراضی ملی در منطقه حفاظت شده کوه بافق بنا گردیده بود .

براساس همین گزارش :در اجرای قانون و با پیگیری مقامات قضایی و با دستور بازپرس پرونده توسط فرد نادم تخریب و زمین مورد نظر ازاد سازی و از تصرف خارج گردید.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا