ارگ راین
پيشرفت 60 درصدي ايستگاه هاي پمپاژخط انتقال آب به ندوشن 29 آذر 1394

پيشرفت 60 درصدي ايستگاه هاي پمپاژخط انتقال آب به ندوشن

عمليات ساخت ايستگاه هاي پمپاژ شماره يك ،دو ،سه و چهار خط انتقال آب به ندوشن با پيشرفت فيزيكي 60 درصدي در حال اجرا مي باشد . ...