ارگ راین
پيشرفت 60 درصدي ايستگاه هاي پمپاژخط انتقال آب به ندوشن 29 آذر 1394 - 12:20

پيشرفت 60 درصدي ايستگاه هاي پمپاژخط انتقال آب به ندوشن

عمليات ساخت ايستگاه هاي پمپاژ شماره يك ،دو ،سه و چهار خط انتقال آب به ندوشن با پيشرفت فيزيكي 60 درصدي در حال اجرا مي باشد . ...