امیدواری محسن
"همایش استانداران ،میتینگ سیاسی یا هشدارهای ضروری" نقدی به مطلب  "دومین همایش استانداران... !! 10 بهمن 1394 - 15:09
نقدی بر مطلب دومین همایش استانداران، فرمانداران سراسر کشور سال 94 یا میتینگ علیه شورای نگهبان!!

"همایش استانداران ،میتینگ سیاسی یا هشدارهای ضروری" نقدی به مطلب "دومین همایش استانداران... !!

محسن امید وار ...

نقدی یه مطلب  تقوای انتخابات/صندوق آرا جای ریختن سیمان نیست 10 بهمن 1394 - 11:01

نقدی یه مطلب تقوای انتخابات/صندوق آرا جای ریختن سیمان نیست

محسن امیدواری ...