سرتیتر خبری
بخش خصوصی
منع رهبری از رقابت دولت با بخش خصوصی 01 آذر 1398

منع رهبری از رقابت دولت با بخش خصوصی

اگر بخش خصوصی می‌تواند کاری را انجام دهد، بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی خود را رقیب بخش خصوصی ندانند و به آن کار ورود نکنند و ...