تدوين و عملياتي ساختن طرح رايانامه حقوقي
 قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) الحاقي به كنوانسيون قرارداد حمل ونقل بين المللي كالا از طريق جاده راجع به سند حمل الكترونيكي+ متن قوانین 22 آبان 1394 - 22:28
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) الحاقي به كنوانسيون قرارداد حمل ونقل بين المللي كالا از طريق جاده راجع به سند حمل الكترونيكي+ متن قوانین

...

 قانون منشور سازمان همكاري اقتصادي هشت كشور در حال توسعه+متن قوانین 22 آبان 1394 - 22:22
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

قانون منشور سازمان همكاري اقتصادي هشت كشور در حال توسعه+متن قوانین

...

آيين‏نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى+ متن قوانین 22 آبان 1394 - 22:16
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

آيين‏نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى+ متن قوانین

...

اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم+ متن قوانین 22 آبان 1394 - 21:55
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم+ متن قوانین

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران ( ماموران ثابت ) در كشورهاي عراق ، افغانستان ، پاكستان ، لبنان ، ليبي ، يمن ، بحرين ، سوريه و سومالي به عنوان كشورهاي داراي شرايط ويژه +دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 21:47
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران ( ماموران ثابت ) در كشورهاي عراق ، افغانستان ، پاكستان ، لبنان ، ليبي ، يمن ، بحرين ، سوريه و سومالي به عنوان كشورهاي داراي شرايط ويژه +دنلود متن قوانین

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص شرايط عمومي ، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز 	+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 21:44
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص شرايط عمومي ، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز +دنلود متن قوانین

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح تصويبنامه شماره 77303/ت49130ه مورخ 15 شهريور 1394+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 21:42
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح تصويبنامه شماره 77303/ت49130ه مورخ 15 شهريور 1394+دنلود متن قوانین

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح بند 9 جدول پيوست تصميم نامه شماره 22470/ت46519ن مورخ 4 ارديبهشت 1390 سازمان مسئول منطقه ويژه اقتصادي سلماس از شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان غربي به موسسه ويژه اقتصادي سلماس +دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 21:41
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح بند 9 جدول پيوست تصميم نامه شماره 22470/ت46519ن مورخ 4 ارديبهشت 1390 سازمان مسئول منطقه ويژه اقتصادي سلماس از شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان غربي به موسسه ويژه اقتصادي سلماس +دنلود متن قوانین

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح جزء (د) بند 2 برنامه جامع بهره وري كشور+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 21:38
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح جزء (د) بند 2 برنامه جامع بهره وري كشور+دنلود متن قوانین

...

صويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح تصويبنامه شماره 75609/ت51052ه مورخ 11 شهريور 1394+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 21:36
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

صويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح تصويبنامه شماره 75609/ت51052ه مورخ 11 شهريور 1394+دنلود متن قوانین

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 كل كشور+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 21:34
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 كل كشور+دنلود متن قوانین

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 21:32
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور+دنلود متن قوانین

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح تصويبنامه شماره 50613/ت51356ه مورخ 23 تير 1394 	 +دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 21:27
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح تصويبنامه شماره 50613/ت51356ه مورخ 23 تير 1394 +دنلود متن قوانین

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح بند 1 تصويبنامه شماره 62785/ت51212ه مورخ 18 مرداد 1394+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 21:23
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح بند 1 تصويبنامه شماره 62785/ت51212ه مورخ 18 مرداد 1394+دنلود متن قوانین

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص آيين نامه اجرايي ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور +دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 21:20
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص آيين نامه اجرايي ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور +دنلود متن قوانین

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح ماده 23 آيين نامه اجرايي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت +دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 21:17
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح ماده 23 آيين نامه اجرايي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت +دنلود متن قوانین

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح محدوده منطقه ويژه اقتصادي گرمسار در استان سمنان موضوع تصميم نامه شماره 145537/ت 48461ن مورخ 24 مهر 91+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 21:14
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح محدوده منطقه ويژه اقتصادي گرمسار در استان سمنان موضوع تصميم نامه شماره 145537/ت 48461ن مورخ 24 مهر 91+دنلود متن قوانین

...

 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص آيين نامه اجرايي تبصره 29 قانون بودجه سال 94 كل كشور+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 21:11
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص آيين نامه اجرايي تبصره 29 قانون بودجه سال 94 كل كشور+دنلود متن قوانین

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص آيين نامه ساماندهي و واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 21:07
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص آيين نامه ساماندهي و واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي+دنلود متن قوانین

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح بند 6 مندرجات ذيل يادداشت فصل 85 جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 21:03
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح بند 6 مندرجات ذيل يادداشت فصل 85 جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات+دنلود متن قوانین

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويبنامه شماره 1395/ت16ه مورخ 6 ارديبهشت 1373 و اصلاحات بعدي آن+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 21:01
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويبنامه شماره 1395/ت16ه مورخ 6 ارديبهشت 1373 و اصلاحات بعدي آن+دنلود متن قوانین

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص واريز مبلغ 200 ميليون دلار به حساب اعلامي صندوق ضمانت صادرات ايران و به حساب هر يك از صندوق هاي تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك ، بيمه فعاليت هاي معدني ، توسعه و حمايت از صنايع دريايي ، ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك توسط بانك مركزي+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 20:59
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص واريز مبلغ 200 ميليون دلار به حساب اعلامي صندوق ضمانت صادرات ايران و به حساب هر يك از صندوق هاي تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك ، بيمه فعاليت هاي معدني ، توسعه و حمايت از صنايع دريايي ، ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك توسط بانك مركزي+دنلود متن قوانین

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص آيين نامه توسعه و گسترش كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 20:56
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص آيين نامه توسعه و گسترش كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات+دنلود متن قوانین

...

 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين ميزان كمك هزينه پرداختي سازمان بهزيستي كشور به مراكز غير دولتي براي نگهداري ، خدمات توانبخشي ، آموزشي و حرفه آموزي معلولان از محل اعتبارات مصوب سازمان بهزيستي كشور +دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 20:54
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين ميزان كمك هزينه پرداختي سازمان بهزيستي كشور به مراكز غير دولتي براي نگهداري ، خدمات توانبخشي ، آموزشي و حرفه آموزي معلولان از محل اعتبارات مصوب سازمان بهزيستي كشور +دنلود متن قوانین

...

 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص آيين نامه اجرايي بند (د) ماده 132 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور +دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 20:50
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص آيين نامه اجرايي بند (د) ماده 132 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور +دنلود متن قوانین

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح آيين نامه اجرايي كنوانسيون تغيير آب و هوا و پروتكل هاي الحاقي موضوع تصويبنامه شماره 217845/ت48153ه مورخ 17 دي 1391 +دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 20:47
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح آيين نامه اجرايي كنوانسيون تغيير آب و هوا و پروتكل هاي الحاقي موضوع تصويبنامه شماره 217845/ت48153ه مورخ 17 دي 1391 +دنلود متن قوانین

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تشكيل ستادي به منظور رسيدگي و پيگيري وضعيت آسيب ديدگان حادثه منا در عربستان و هماهنگي دستگاه هاي اجرايي 	+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 20:44
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تشكيل ستادي به منظور رسيدگي و پيگيري وضعيت آسيب ديدگان حادثه منا در عربستان و هماهنگي دستگاه هاي اجرايي +دنلود متن قوانین

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص ساماندهي و نحوه تامين خودروهاي مورد استفاده در حمل و نقل عمومي بار و مسافر روستايي +دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 20:41
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص ساماندهي و نحوه تامين خودروهاي مورد استفاده در حمل و نقل عمومي بار و مسافر روستايي +دنلود متن قوانین

...

 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مكلف بودن گمرك جمهوري اسلامي ايران نسبت به ترخيص كالاها طبق شرليط مقرر در قوانين و مقررات مربوط 	+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 20:37
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مكلف بودن گمرك جمهوري اسلامي ايران نسبت به ترخيص كالاها طبق شرليط مقرر در قوانين و مقررات مربوط +دنلود متن قوانین

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص محاسبه بهاي اراضي ساختمان ها و مستحدثات براي عوارض نوسازي در شهرداري هاي شهرهاي مشمول ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري در سال هاي 93 و 94 	+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 20:34
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص محاسبه بهاي اراضي ساختمان ها و مستحدثات براي عوارض نوسازي در شهرداري هاي شهرهاي مشمول ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري در سال هاي 93 و 94 +دنلود متن قوانین

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اساسنامه صندوق تثبيت بازار سرمايه+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 20:31
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اساسنامه صندوق تثبيت بازار سرمايه+دنلود متن قوانین

...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين اسدالله رازاني به عنوان استاندار كرمانشاه+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 20:25
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين اسدالله رازاني به عنوان استاندار كرمانشاه+دنلود متن قوانین

...

ابلاغ قانون الحاق يك تبصره به ماده 41 قانون پولي و بانكي كشور+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 20:21
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

ابلاغ قانون الحاق يك تبصره به ماده 41 قانون پولي و بانكي كشور+دنلود متن قوانین

...