تدوين و عملياتي ساختن طرح رايانامه حقوقي
ابلاغ قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات ( پروتكل ) مورخ 1996 ( 1375) كنوانسيون پيشگيري از آلودگي دريايي ناشي از تخليه پسماند و ساير مواد مورخ 1972 ( 1351) به گونه اصلاح شده در سالهاي 2006 ( 1395 ) و 2990 ( 1388) 	+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 20:18
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

ابلاغ قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات ( پروتكل ) مورخ 1996 ( 1375) كنوانسيون پيشگيري از آلودگي دريايي ناشي از تخليه پسماند و ساير مواد مورخ 1972 ( 1351) به گونه اصلاح شده در سالهاي 2006 ( 1395 ) و 2990 ( 1388) +دنلود متن قوانین

...

ابلاغ قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات ، طرح هاي صنعتي و علايم تجاري 	+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 20:15
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

ابلاغ قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات ، طرح هاي صنعتي و علايم تجاري +دنلود متن قوانین

...

ابلاغ " قانون اصلاح قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته "+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 20:10
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

ابلاغ " قانون اصلاح قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته "+دنلود متن قوانین

...

ابلاغ قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 	+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 20:07
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

ابلاغ قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز +دنلود متن قوانین

...

 ابلاغ قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 20:04
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

ابلاغ قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات+دنلود متن قوانین

...

قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام ابلاغ شد+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 19:57
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام ابلاغ شد+دنلود متن قوانین

...

قانون تصويبنامه تشريفات ( پروتكل ) حفاظت از درياي خزر در برابر آلودگي ناشي از منابع و فعاليتهاي مستقر در خشكي الحاقي به كنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر ابلاغ شد+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 19:51
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

قانون تصويبنامه تشريفات ( پروتكل ) حفاظت از درياي خزر در برابر آلودگي ناشي از منابع و فعاليتهاي مستقر در خشكي الحاقي به كنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر ابلاغ شد+دنلود متن قوانین

...

 قانون موافقتنامه همكاري درخصوص آب و هواشناسي درياي خزر ابلاغ شد+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 18:21
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

قانون موافقتنامه همكاري درخصوص آب و هواشناسي درياي خزر ابلاغ شد+دنلود متن قوانین

...

قانون منشور سازمان همكاري اقتصادي هشت كشور در حال توسعه ابلاغ شد+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 18:19
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

قانون منشور سازمان همكاري اقتصادي هشت كشور در حال توسعه ابلاغ شد+دنلود متن قوانین

...

 قانون تصويب اصلاحيه كنوانسيون بازل درمورد كنترل انتقالات برون مرزي مواد زايد زيان بخش و دفع آنها ابلاغ شد+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394 - 18:16
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

قانون تصويب اصلاحيه كنوانسيون بازل درمورد كنترل انتقالات برون مرزي مواد زايد زيان بخش و دفع آنها ابلاغ شد+دنلود متن قوانین

...