جشن تکلیف
همايش فصل حضور و جشن تكليف سياسي دانش آموزان استان 11 بهمن 1394

همايش فصل حضور و جشن تكليف سياسي دانش آموزان استان

...

ضرورت حضور مؤثر رأي اولی‌ها در انتخابات 7 اسفند 06 بهمن 1394
استاندار يزد در جمع دانش آموزان تأكيد كرد:

ضرورت حضور مؤثر رأي اولی‌ها در انتخابات 7 اسفند

...