جلسه اتاق فكر پروژه طراحي نظام جامع فرهنگي شهرستان يزد
جلسه اتاق فكر پروژه طراحي نظام جامع فرهنگي شهرستان يزد با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد 09 آذر 1394 - 15:58
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد تأكيد كرد :پرهيز از موازي كاری در حوزه فرهنگ

جلسه اتاق فكر پروژه طراحي نظام جامع فرهنگي شهرستان يزد با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد گفت : لازم است طرح‌ها و برنامه‌های تدوین‌شده در حوزه فرهنگ را به نحو شايسته مديريت نمای ...