سرتیتر خبری
دانشنامه جامع یزد
اعضای حقیقی و حقوقی تدوین دانشنامه جامع یزد  انتخاب شدند. 19 مرداد 1398 - 16:23
با تصویب شورای فرهنگ عمومی

اعضای حقیقی و حقوقی تدوین دانشنامه جامع یزد انتخاب شدند.

...