دو هفته نامه اندیشه یزد
وعده ها را مقابل چشمان مردم بگویید، نه لنزهای دوربین 01 شهریور 1398 - 20:52

وعده ها را مقابل چشمان مردم بگویید، نه لنزهای دوربین

...