وزیر اطلاعات: دری اصفهانی او با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است مرتکب جاسوسی نشده

وزیر اطلاعات: دری اصفهانی  او با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است مرتکب جاسوسی نشده
وزیر اطلاعات گفت، از نظر معاونت ضدجاسوسی این وزارت که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط با جاسوسی است، دری اصفهانی مرتکب جاسوسی نشده است. ...

...

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما