شیعه
آیا فقط شیعه به بهشت می رود؟! 15 آبان 1397

آیا فقط شیعه به بهشت می رود؟!

...

چرا امام صادق رییس مذهب شیعه نام گرفت؟ 09 مرداد 1395

چرا امام صادق رییس مذهب شیعه نام گرفت؟

لقب رییس مذهب شیعه، بدین جهت برای امام ششم شیعیان شهرت یافت که معارف شیعی در دوران ایشان و در سایه تعالیم حضرتش، فرصت انتشار یافت. ...