شیعه
نصر بن اَبی نِیْزَر یکی از شهدای 72 تن کربلا /فرزند نجاشی پادشاه حبشه 02 شهریور 1399 - 19:18
هفت روایت

نصر بن اَبی نِیْزَر یکی از شهدای 72 تن کربلا /فرزند نجاشی پادشاه حبشه

یکی از شهدا شهیدی است که تاج پادشاهی را نپذیرفت و همراهی اهل بیت را افتخاری برای خود دانست و سرانجام در کربلا خالصانه و صادقانه شه ...

آیا فقط شیعه به بهشت می رود؟! 15 آبان 1397 - 19:03

آیا فقط شیعه به بهشت می رود؟!

...

چرا امام صادق رییس مذهب شیعه نام گرفت؟ 09 مرداد 1395 - 15:19

چرا امام صادق رییس مذهب شیعه نام گرفت؟

لقب رییس مذهب شیعه، بدین جهت برای امام ششم شیعیان شهرت یافت که معارف شیعی در دوران ایشان و در سایه تعالیم حضرتش، فرصت انتشار یافت. ...