شیعه
آیا فقط شیعه به بهشت می رود؟! 15 آبان 1397 - 19:03

آیا فقط شیعه به بهشت می رود؟!

...

چرا امام صادق رییس مذهب شیعه نام گرفت؟ 09 مرداد 1395 - 15:19

چرا امام صادق رییس مذهب شیعه نام گرفت؟

لقب رییس مذهب شیعه، بدین جهت برای امام ششم شیعیان شهرت یافت که معارف شیعی در دوران ایشان و در سایه تعالیم حضرتش، فرصت انتشار یافت. ...