صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي
ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي شهرستان يزد با حضور فرماندار 09 آذر 1394

ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي شهرستان يزد با حضور فرماندار

فرماندار يزد گفت: رضايت اجتماعي شهروندان با رعايت مباحث حقوق شهروندي گره خورده و اينكه در قرآن كريم از " بلد امين " نيز ياد مي شو ...