قاضی کهریزک
گفتگو خواندنی با قاضی پرونده کهریزک:  درباره پرونده کهریزک به مرتضوی اجحاف شده/سعید امامی  سفارش قبولی مرا به صورت تلفنی در دانشکده وزارت اطلاعات کرده بود. 22 مهر 1396 - 14:26

گفتگو خواندنی با قاضی پرونده کهریزک: درباره پرونده کهریزک به مرتضوی اجحاف شده/سعید امامی سفارش قبولی مرا به صورت تلفنی در دانشکده وزارت اطلاعات کرده بود.

احمدی‌مقدم در کل فاقد شجاعت لازم بود. من همسرم را بسیار عاشقانه دوست دارم. درباره پرونده کهریزک به مرتضوی اجحا ...