مرتضی شایق
شهردار یزد جلو تخلف ایستاد 29 مرداد 1384

شهردار یزد جلو تخلف ایستاد

...

 ساخت پل غيرهمسطح در ميدان باهنر 18 مرداد 1384