میرزاده
شاخص رشد هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی باید بیش از رشد دانشجو باشد 28 دی 1394
میرزاده در هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد:

شاخص رشد هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی باید بیش از رشد دانشجو باشد

...