نظام صنفی کشور
بر شاخه نشستن و شاخه بن بریدن حکایت این روزهای صنف فناوری اطلاعات 01 تیر 1396
مقاله

بر شاخه نشستن و شاخه بن بریدن حکایت این روزهای صنف فناوری اطلاعات

حمید صالحی فیروزآبادی عضو پیشین شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور: امید آنکه این اطلاع رسانی بتواند بخشی از آگاهی لا ...

انتخابات 6 اتحادیه صنفی شهرستان یزد برگزارشد 11 آذر 1394

انتخابات 6 اتحادیه صنفی شهرستان یزد برگزارشد

...