نهضت سواد آموزی
نبود فرد بي سواد در بين اوليا دانش آموزان و كاركنان ادارات بافق 29 آذر 1394 - 09:56
در شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان بافق مطرح شد:

نبود فرد بي سواد در بين اوليا دانش آموزان و كاركنان ادارات بافق

...